These coming months can be a busy time for your career, but Careers and Employability Services is here to help. Employers really value OU students and graduates, and the best place to connect with them is through OpportunityHub. If you’re looking to develop or change your career, then OpportunityHub has lots to offer, including:

Digital Marketing Assistant with Future Studios 

Future Studios are currently a small team with a great range of clients. They are looking for a Digital Marketing Assistant to join them in Llanarmon yn Ial. In this role you will ensure that the Future Studios website is up to date and running efficiently for the Future Studios clients. 

Find out how to apply for this role on OpportunityHub before 13 September.

Social Media Campaign Manager with Future Studios 

This paid internship gives you the opportunity to work from the comfort of your own home. As a Social Media Campaign Manager for Future Studios, you will set up and manage an advertising campaign on Facebook. As a virtual internship, this role will help you to develop valuable skills in distance collaboration, which is highly valued by employers in the modern world. 

Find out how to apply for this role on OpportunityHub before 13 September.

OU exclusive Dyfed Powys Police Commissioner paid 10-week internship

If you’re looking for work experience that’s meaningful and that will connect you with the top dogs, then this is for you. The Commissioner’s Office is a busy and thriving work environment providing advice, research, policy development and scrutiny services to the Commissioner. You’ll work to support the day-to-day schedule including forward planning, setting up meetings, writing reports and reviewing and researching various aspects of police performance.

Apply for this exclusive chance by 6 September on OpportunityHub.

Social research paid internship with Disability Wales

Research is a multi-billion-pound industry in the UK, and this is a great way to enter it. Disability Wales would like you to assist their research for a funded project that will help you develop skills like problem-solving, communications, commercial awareness, and digital and information literacy.

Apply for this 2-week full time or 4-week part time role by 5 September on OpportunityHub.

Video making paid internship with Disability Wales

An internship can help you try something new or enter a new role or sector. You could add to your portfolio with this flexible role as a cameraman and video editor for Disability Wales. The role involves filming their annual conference and create a short video for YouTube and social media.

Apply for this 2-week full time or 4-week part time role by 5 September on OpportunityHub.

We’re here for you

To see the latest from OpportunityHub, check out your Jobs and Employability Bulletin.

Careers and Employability Services also host a range of resources to help you express your strengths and plan your future. We’re here for you all year round no matter who you are, whatever your career or life ambitions, and no matter what stage of study or career you’re at. Join us in our webinars and forums alongside fellow students and graduates and special guests, take a look at our helpful resources on our website, and talk with us directly through a 1:1 appointment.

Whatever your plans are for these coming months, make sure to be OU Career Confident.

Mae'r amser ar gyfer cyfleoedd gyrfaoedd a interniaethau yng Nghymru wedi cyrraedd

Gall y misoedd nesaf fod yn adeg brysur ar gyfer eich gyrfa, ond mae Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yma i'ch helpu. Mae gan gyflogwyr feddwl mawr o fyfyrwyr a graddedigion y Brifysgol Agored, a'r lle gorau i ymgysylltu â nhw yw drwy OpportunityHub. Os ydych eisiau datblygu neu newid eich gyrfa, mae gan OpportunityHub lawer i'w gynnig, gan gynnwys:

Interniaeth 10 wythnos â thâl, unigryw i'r Brifysgol Agored, gyda Chomisiynydd Heddlu Dyfed Powys

Os ydych yn chwilio am brofiad gwaith ystyrlon a fydd yn eich ymgysylltu â'r mawrion, mae'r interniaeth yma yn addas i chi. Mae Swyddfa'r Comisiynydd yn amgylchedd gwaith prysur a llewyrchus sy'n cynnig gwasanaethau craffu, cyngor, ymchwil a datblygu polisi i'r Comisiynydd. Byddwch yn gweithio i gefnogi'r amserlen ddyddiol gan gynnwys cynllunio ymlaen llaw, trefnu cyfarfodydd, ysgrifennu adroddiadau ac adolygu ac ymchwilio amryw o elfennau gwahanol o berfformiadau'r heddlu.

Gwnewch gais ar gyfer y cyfle unigryw hwn erbyn 6 Medi ar OpportunityHub.

Interniaeth â thâl gydag Anabledd Cymru, yn gwneud ymchwil cymdeithasol

Mae ymchwil yn ddiwydiant sydd werth miliynau o bunnoedd yn y DU, a dyma ffordd wych o ddechrau. Hoffai Anabledd Cymru eich helpu gydag ymchwil ar gyfer prosiect sy'n cael ei ariannu a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau fel datrys problemau, cyfathrebu, ymwybyddiaeth fasnachol, a llythrennedd gwybodaeth a ddigidol.

Gwnewch gais ar gyfer y rôl llawn amser dros bythefnos, neu ran amser dros 4 wythnos erbyn 30 Awst ar OpportunityHub.

Interniaeth â thâl gydag Anabledd Cymru yn gwneud fideos

Gall interniaeth eich helpu i roi cynnig ar rywbeth newydd neu ddechrau mewn rôl neu sector newydd. Gallwch ychwanegu at eich portffolio gyda'r rôl hyblyg hon fel person camera a golygydd fideo ar gyfer Anabledd Cymru. Mae'r rôl yn cynnwys ffilmio eu cynhadledd flynyddol a chreu fideo byr ar gyfer YouTube a chyfryngau cymdeithasol.

Gwnewch gais ar gyfer y rôl llawn amser dros bythefnos, neu ran amser dros 4 wythnos erbyn 30 Awst ar OpportunityHub.

Rydym yma ar eich cyfer chi

I weld y diweddaraf gan OpportunityHub, ewch i'ch Bwletin Cyflogadwyedd a Swyddi.

Mae Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd hefyd yn cynnal llu o adnoddau i'ch helpu i arddangos eich cryfderau a chynllunio eich dyfodol. Byddwn yma ar eich cyfer chi drwy gydol y flwyddyn, pwy bynnag ydych chi, beth bynnag yw eich amcanion bywyd neu yrfa, ac ar ba bynnag gam o'ch astudiaeth neu yrfa ydych chi. Ymunwch â ni yn ein gweminarau a fforymau ynghyd â chyd fyfyrwyr a graddedigion a gwesteion arbennig, cymerwch gip ar ein hadnoddau defnyddiol ar ein gwefan, a siaradwch â ni'n uniongyrchol drwy apwyntiad 1:1..